NOUTĂȚI /// NEWS Ș.A.H.

ONLINE SHOWCASE 2023

Acasă la Hundorf are bucuria să anunțe expoziția virtuală „Vremuri Stranii și Întâlniri Improbabile”, care va fi lansată vineri, 17 noiembrie, pe pagina de site a asociației.  Lansarea va avea loc și pe rețelele sociale ale asociației, Facebook și Instagram.

Expoziția marchează sfârșitul rezidențelor ȘAH 2023 și va cuprinde lucrările finale ale tuturor rezidenților care au călcat pragul de Acasă în această vară.

„Hundorf nu e satul pastoral al amintirilor din copilărie, al tablourilor lui Grigorescu, satul neaoș, epicentru al românității în care natura și omul conviețuiesc în armonie. Nu e nici satul caricatural din divertismentul contemporan populat de stereotipuri. Contrazicând aceste perspective clișeice, expoziția funcționează ca o recalibrare la real; ea propune o serie de incursiuni prin spiritul satului Hundorf, dezvăluind straturile reale și complexe care îl definesc. Combinând medii digitale cu tehnici tradiționale, sunet, instalații și performance, lucrările artiștilor compun portretul și harta unui spirit complicat și hăituit, dar în același timp viu și antifragil.”, ne spun curatorii despre conceptul care marchează acest an.

De ce o expoziție în format virtual? De la începutul pandemiei, de când viața s-a mutat tot mai mult în online, s-a simțit nevoia mult mai mare de a arăta rodul muncii rezidenților către un public mai larg, în special de când evenimentele fizice s-au împuținat. De atunci, potențialul expozițiilor virtuale, încă insuficient pus în practică în țară, ne-a inspirat să transformăm expozițiile online nu doar într-un portofoliu de artist, ci într-un eveniment în adevăratul sens al cuvântului. În fiecare an ne dorim să aducem în fața privitorilor noștri un univers cultural digital inedit care să pună în lumină lucrările rezidenților.

Expoziția virtuală extinde conceptul expoziției fizice de la Târgu Mureș, care a avut loc între 29 septembrie și 16 octombrie la Bastionul Tăbăcarilor.

Navigând prin expoziția virtuală, puteți viziona în tihnă lucrările rezidenților și puteți vedea poveștile din spatele lor.  Puteți de asemenea să găsiți și un strop de inspirație în procesul lor de lucru, în călătoria creativă pe care aceștia au parcurs-o în sat. Puteți înțelege astfel mai bine ce înseamnă experiența Acasă la Hundorf.

Expoziția este curatoriată de Alexandra Boaru, Daniel Semenciuc și Valentin Teodorescu.

Experiența virtuală a fost creată de Nicolaie Prodromou (web design & development) și Nadina Stoica (editor)

Rezidenții:

Andrei Gabriel Nicolae (ES)

Ioana Rusu (RO)

Ornela Alia ( ALB)

April Ibinceanu (RO)

Martyna Benedyka (PL)

Ruxandra Nițescu (RO)

Larisa Petcuț (RO)

Mihai Ivașcu, Sergiu Diță & Anca Stoica (RO)

Tóth Hunor (HU)

Maxim Răzvan (RO)

Suzuka Miyake (JP)

Popa Maria Bianca (RO)

Denise Lobonț (RO)

Nicoletta Favari & Christopher Salvito (IT)

Irina Ionescu & Raul Coldea (RO)

ȘAH 2023 este finanțat de Ministerul Culturii și Consiliul Județean Mureș, în parteneriat cu Institutul Cultural Român.

Proiect co-finanțat de Primăria Târgu Mureș.

Asociația ”Acasă la Hundorf” este membru Res Artis.

Parteneri: Consistoriul Evanghelic, Școala Gimnazială Viișoara, Asociatia K'Arte și Universitatea de Arte Târgu Mureș.

Sponsori: Leier Romania, Kronospan, HeidelbergCement România, Sanex SA Cluj Napoca, Rocas Decor, Puiul de Crăiești.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Municipiului Târgu Mureș și a Consiliului Local, care nu sunt responsabili de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele acestuia pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

At Home in Hundorf is pleased to announce the virtual exhibition 'Strange Times and Improbable Encounters,' which will be launched on Friday, November 17, on the association's website. The launch will also take place on the association's social media platforms, Facebook and Instagram.

The exhibition marks the end of the ȘAH 2023 residencies and will include the final works of all the residents who crossed the threshold of At Home this summer.

"Hundorf is not the pastoral village of childhood memories, Grigorescu's paintings, the cozy village, the epicenter of Romanian identity where nature and man coexist in harmony. It is not the caricatural village from contemporary entertainment populated by stereotypes. Contrary to these clichéd perspectives, the exhibition functions as a recalibration to reality; it proposes a series of incursions into the spirit of the village of Hundorf, revealing the real and complex layers that define it. Combining digital media with traditional techniques, sound, installations, and performances, the artists' works compose the portrait and map of a complicated and haunted spirit, yet at the same time vibrant and antifragile," the curators tell us about the concept that marks this year.

Why a virtual exhibition? Since the beginning of the pandemic, as life has moved more and more online, there has been a greater need to show the residents' work to a wider audience, especially since physical events have diminished. Since then, the potential of virtual exhibitions, still insufficiently implemented in the country, has inspired us to transform online exhibitions not only into an artist's portfolio but into an event in the true sense of the word. Every year, we aim to present to our viewers a unique digital cultural universe that highlights the residents' works.

The virtual exhibition extends the concept of the physical exhibition in Târgu Mureș, which took place between September 29 and October 16 at the Bastion of the Tobacco Workers.

Navigating through the virtual exhibition, you can leisurely view the residents' works and see the stories behind them. You can also find a touch of inspiration in their creative process, in the artistic journey they have undertaken in the village. In this way, you can better understand what the experience At Home in Hundorf means.

The exhibition is curated by Alexandra Boaru, Daniel Semenciuc, and Valentin Teodorescu.

The residents:

Andrei Gabriel Nicolae (ES)

Ioana Rusu (RO)

Ornela Alia ( ALB)

April Ibinceanu (RO)

Martyna Benedyka (PL)

Ruxandra Nițescu (RO)

Larisa Petcuț (RO)

Mihai Ivașcu, Sergiu Diță & Anca Stoica (RO)

Tóth Hunor (HU)

Maxim Răzvan (RO)

Suzuka Miyake (JP)

Popa Maria Bianca (RO)

Denise Lobonț (RO)

Nicoletta Favari & Christopher Salvito (IT)

Irina Ionescu & Raul Coldea (RO)

ȘAH 2023 is funded by the Ministry of Culture and the Mureș County Council, in partnership with the Romanian Cultural Institute. The project is co-financed by the Târgu Mureș City Hall. The 'At Home in Hundorf' Association is a member of Res Artis. Partners include the Evangelical Consistory, Viișoara Primary School, the K'Arte Association, and the University of Arts in Târgu Mureș.

The project does not necessarily represent the position of the Municipality of Târgu Mureș and the Local Council, which are not responsible for the content of the project or how its results may be used. These are entirely the responsibility of the funding beneficiary.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proiectele realizate în cadrul rezidențelor Ș.A.H., cât și opiniile rezidenților participanți, nu reflectă în mod automat poziția Asociației Acasă la Hundorf față de subiectul prezentat. ȘAH este un proiect care oferă șansa tinerilor artiști de a se exprima într-un context necenzurat și liber.