NOUTĂȚI /// NEWS Ș.A.H.

Apel Deschis / Open Call 2023

For English version, please scroll down!


RO
Asociația „Acasă la Hundorf” este inițiatorul și organizatorul programului de rezidențe artistice Școală de-Acasă / ȘAH, destinate tinerilor artiști aflați la început de carieră. Prin rezidențe de creație de câte două săptămâni, petrecute în mijlocul unei comunități rurale prietenoase, oferim timp și spațiu artiștilor pentru a-și identifica şi întări individualitatea, facilitând, de asemenea, întâlniri și conexiuni între rezidenți și comunitate, dar și între rezidenți veniți din toată țara și din străinătate.

Până acum au avut loc șase ediții consecutive de ȘAH, în satul Viișoara din jud. Mureș, unde am întâmpinat peste 80 de tineri artiști. Începând cu anul 2022, ȘAH s-a deschis și către artiști internaționali, care au împărțit spațiul și timpul de rezidență cu artiștii români selectați.

Echipa noastră susține libertatea totală de creație și procesul (întotdeauna) surprinzător al artistului. Programul nu are o temă impusă, ci doar un context care sperăm să vă inspire: la casa de-Acasă artiștii sunt invitați să se inspire și să se lase inspirați de comunitate, colegi și peisaj, să fie ei înșiși fără nicio rezervă.

Prin urmare, așteptăm să primim de la voi propunerile de proiecte și ideile care vă entuziasmează, vă captivează sau pe care pur și simplu doriți să le explorați în rezidență. Pot fi proiecte pentru care singurătatea este un cadru fertil pentru inspirație și creație sau pot fi proiecte pentru care dialogul cu ceilalți artiști din rezidență și cu membrii comunității poate asigura o atmosferă creatoare. Echipa noastră vă va susține în desfășurarea acțiunilor îndreptate spre comunitate (prezentări work-în-progress, ateliere, cercetări artistice cu membri ai comunității, intervenții artistice în spațiul public etc.).

Ne dorim ca fiecare artist din rezidență să se simtă Acasă, considerând  că Acasă reprezintă locul unde te retragi în tihnă pentru a chibzui, pentru a (te) căuta, pentru a te pregăti să ieși în lume. Acasă este locul de libertate maximă, spațiul perfect pentru joacă și experiment. Nu în ultimul rând, Acasă este locul de întâlnire dintre generații, unde ne cunoaștem și putem discuta liber.

Lansăm Apelul național și internațional pentru înscrierea la ediția a VII-a a rezidențelor ȘAH / Școală de-Acasă de la Hundorf, adresat tinerilor artiști din țară și din străinătate.

Ce presupune rezidența?

Proiectul include o rezidență de  2 săptămâni la Hundorf (în perioada iunie-august) și participarea la reuniunea artiștilor. În funcție de disponibilitățile de timp exprimate, artiștii selectați vor fi grupați câte 4 per perioadă de rezidență.

O selecție de lucrări realizate de artiști în rezidență va fi inclusă într-o expoziție virtuală. Click aici pentru a vedea expoziția online a rezidenților ediției trecute: https://www.acasalahundorf.ro/sah-showcase-2022

realizarea unei expoziții de grup cu artiștii selecționați la Tg. Mureș, expozitie inclusa în programul NAG / Noaptea Alba a Galeriilor

O întâlnire la finalul rezidențelor, Acasă, la Hundorf, cu participarea tuturor artiștilor selectați

Cine poate aplica?

Rezidenţele sunt destinate artiștilor cu vârsta până în 35 de ani.

Suntem deschiși propunerilor artiștilor din toate mediile artistice, inclusiv celor ce explorează limitele dintre acestea și alte domenii.

Acceptăm și propunerile colectivelor artistice, cu mențiunea că acestea pot avea maximum 4 membri (capacitatea maximă a spațiului de rezidență).

Nu pot depune aplicații artiștii care au mai participat la alte ediții ȘAH.

Ce oferim:

Libertate propriului ritm de creaţie. Posibilitatea că artiștii să se concentreze pe propriul demers creator într-un program pe care fiecare şi-l croieşte singur.

Rezidenţă artistică într-un spaţiu rural, departe de forfota şi stresul citadin, într-un mediu prietenos şi cald. Spaţiul de rezidenţă include: patru dormitoare, bucătărie, baie, diferite spaţii de lucru.

Conexiuni cu comunitatea. Fiind la a VII-a ediție a proiectului, echipa a dezvoltat până acum legături puternice cu comunitatea, pe care ne dorim să o activăm odată cu dezvoltarea proiectelor participanților.

Mentorat și lucru împreună cu profesioniști din industrie pe durata Întâlnirii/Reuniunii Artiştilor.

Promovare şi susţinere prin catalogul Şcolii şi expozițiile on&off-line.

Un grant de 1.200 lei per artist ce acoperă cheltuielile pe durata rezidenței.

Ce ne dorim:

Grijă faţă de casă din Hundorf (patrimoniu rural din secolul XIX, cu istorie vie şi prezența unor obiecte și amintiri aparținând mai multor generații).

O muncă dedicată, folosirea timpului de rezidenţă în vederea lucrului.

Participarea tinerilor artişti la cele două săptămâni de rezidență alese în perioada iunie - august

Participarea opțională a artiștilor din străinătate la Reuniunea artiștilor și evenimentele publice din sat și din Târgu Mureș care vor avea loc în luna septembrie; recomandăm participarea artiștilor români la activitățile menționate mai sus. Datele exacte, precum și confirmarea participării artiștilor vor fi discutate după anunțarea selecției.

Câteva date despre localitate:

Hundorf este numele vechi al satului Viişoara din judeţul Mureş.

Localitatea, atestată documentar în anul  1376, se află între Sighişoara şi Mediaş, lângă oraşul armenesc Dumbrăveni (10 km. distanţă).

Accesul se realizează cu trenul până la Dumbrăveni sau cu maşina (E60 & DN1 & DJ 142C), calitatea drumurilor fiind foarte bună.

Cum aplic?

Aplicaţiile se depun în perioada 1 martie - 17 aprilie (inclusiv).

Aplică folosind acest formular: https://forms.gle/LDiSewdgTdoyyDr49

Lista finală de artiști selectați va fi anunțată public pe 2 mai.

Vor fi selectați pentru a participa la proiect un număr maxim de 16 artiști.

Pentru detalii şi întrebări ne gășiți oricând acasalahundorf@gmail.com  

Mai multe informații despre noi și detaliile edițiilor anterioare pe site-ul www.acasalahundorf.ro

EN

The "At Home in Hundorf" Association is the initiator and organizer of the art residency program "Școala de-Acasă" (ȘAH) designed for emerging young artists. Through two-week creative residencies spent in the midst of a friendly rural community, we offer time and space for artists to identify and strengthen their individuality, while also facilitating a context for them to connect with one another as well as with the wider community.

Six consecutive editions of ȘAH have taken place so far in the village of Viișoara, Mureș county, hosting over 80 young artists. Starting in 2022, ȘAH has also opened its doors to international artists who shared the residency space and time with their Romanian peers.

Our team supports total creative freedom and believes in the importance of the always surprising process of the artists. The program does not have an imposed theme, only a context that we hope will inspire you: in our warm, welcoming house, artists are invited to be inspired by the village, the landscape, the people, and to be themselves without any reservations.

Therefore, we look forward to receiving your project proposals and to hearing about the ideas that provoke you. They can range from projects that require solitude as a fertile ground for inspiration to projects that thrive from the dialogue and interaction with the other residents and with the members of the community.  Our team will support you in working with the community (work-in-progress presentations, workshops, artistic research with community members, artistic interventions in public spaces, etc.)

We want each artist in residence to feel at home, considering that home represents the place where you retreat in peace to ponder, to search, to regain, and to prepare to go back out into the world. Home is a place of maximum freedom, the perfect space to play and experiment. And last but not least, home is a meeting place between generations, the place where we get to know each other and talk freely.

We are now launching the national and international call for applications for the 7th edition of the SAH / At Home in Hundorf residencies.

What does the residency entail?

The project includes a 2-week residency in Hundorf (between June and August) and participation in the Artists' Reunion. Depending on their expressed availability, selected artists will be grouped in teams of 4 per residency period.

A selection of works created by artists during the residency will be included in an online exhibition. Click here to see the online exhibition of the previous edition's residents: https://www.acasalahundorf.ro/sah-showcase-2022

The project also involves a group exhibition of the selected artists in Târgu Mureș, which will also be a part of the NAG / Noaptea Alba a Galeriilor program.

There will also be a final reunion in Hundorf with all the selected artists.

Who can apply?

The residencies are intended for artists under the age of 35.

We welcome proposals from all artistic fields, including those who explore the boundaries between art and other domains.

We accept collective project proposals. However keep in mind that the maximum number of team members is four (the maximum accommodation number).

Previous participants in the programme cannot apply.

What do we offer?

Freedom to create at one's own pace. The possibility for artists to focus on their own creative process in a program that each artist designs for themselves.

Art residency in a rural space, far from the hustle and bustle of the city, in a friendly and warm environment. The residency space includes: four bedrooms, a kitchen, a bathroom, and various workspaces.

Connections with the community. As this is the 7th edition of the project, the team has developed strong ties with the community, which we hope to activate in conjunction with the development of the artists' projects.

Mentorship and collaboration with industry professionals during the Artists' Reunion.

Promotion and support through the Residency catalog and its exhibitions.

A grant of 1,200 lei (around 250$) per artist to cover expenses during the residency.

What do we expect?

Care for the house in Hundorf (a rural heritage site from the 19th century, with a living history told through the presence of objects and memories belonging to multiple generations).

Dedicated involvement during the 2 weeks spent in the residency.

The participation in the two-week residency period selected between June and August.

An optional participation for the international artists to the events organized in Hundorf and Târgu Mureș (if their schedules and availability allows it). We highly recommend Romanian artists to participate in these events. The exact dates, as well as the confirmation of the artists' participation, will be discussed after the selection announcement.

Some facts about the community:

Hundorf is the old name of the village of Viișoara in Mures County.

The village, first documented in 1376, is located between Sighisoara and Medias, near the former Armenian town of Dumbraveni (10 km away).

Access is by train to Dumbraveni or by car (E60 & DN1 & DJ 142C)

How to apply?

The applications can be sent between March 1st and April 17th, 23:59 CET.

Apply, using this form: https://forms.gle/LDiSewdgTdoyyDr49

The selected candidates will be announced publicly on May 2nd.

A total of 16 candidates will be selected, comprising 14 Romanian artists and 2 international artists.

For details and questions, write to us at: acasalahundorf@gmail.com  

For further information about us and the previous editions of the programme, please access www.acasalahundorf.ro

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proiectele realizate în cadrul rezidențelor Ș.A.H., cât și opiniile rezidenților participanți, nu reflectă în mod automat poziția Asociației Acasă la Hundorf față de subiectul prezentat. ȘAH este un proiect care oferă șansa tinerilor artiști de a se exprima într-un context necenzurat și liber.